skip to Main Content

ISO 9001:2015

Belgelendirme

ISO; International Organization for Standardization ‘ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization For Standardization–ISO) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 NEDİR? 
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). ISO 2015 yılında en son revizyonunu yapmış ve standardı güncellemiştir.(ISO 9001:2015) Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

NEDEN ISO 9001 ?

 1. Kurumsal Bir Yapı,
 2. Süreç Ve Sistem Odaklı Etkin Bir Yönetim.
 3. Hedefler Ve Verilerle Daha Etkili Yönetim
 4. Kârın Ve Verimliliğin Artması.
 5. Müşterinin Güven Duygusunun Artması
 6. Müşteri Odaklı Bir Çalışma Anlayışının Benimsenmesi
 7. Kalite Belgesi İle Pazar Avantajı
 8. Maliyetin Azalması,
 9. Çalışanların Tatmini,
 10. Kuruluşta Kalite Anlayışının Ve İmajının Güçlenmesi,
 11. Tedarikçiler İle İyi İlişkiler, Tarafların Tatmini Ve Gelişmesi,
 12. Etkili İletişim,
 13. Firmada Bilgi Akışını Düzenler Ve Sağlıklı Bir Şekilde Uygulanmasını Sağlar,
 14. Süreçlerin Etkin Kontrolü,
 15. İadelerin Azalması,
 16. Hataların Daha Çabuk Fark Edilmesi Ve Önlenmesi,
 17. Müşteri Şikâyetinin Azalması

 

ISO 9001 2015 Revizyonu
 
3 Haziran 2013 tarihinde ISO TC 176  Teknik Komite trafından ISO 9001 2015 revizyonu komite taslağı ortaya konulmuştur. ISO 9001 2015 ile ISO 9001 2008 standardında bazı değişklikler düşünülmüş ve taslak olarak yayınlanmıştır. Bu ISO 9001 2015 taslaklağının ilk görüşmesi olup daha sonra tekrar değişiklikler yapılabilecektir. Daha sonraki yapılacak değişklikler için en erken tarih  Temmuz 2014 olarak komite tarafından belirlenmiştir. Temmuz 2014 tarihinde yapılacak değişklikler TQA olarak müşterilerimize kamuoyuna tekrar duyurulacaktır.
ISO 9001 2008 stnadardında yapılan değişklikler ile ISO 9001 2015 standardında aşağıdaki farklılıklar olacaktır.
Yetkinlik : Kalite Yönetim Sistemini uygulayan bir kuruluşun yaptığı iş itibariyle kalite performansını etkileyen personelin yetkinliklerini belirlemesi ve aynı zamanda bu personelin bu yetkinliklere sahip olduğunu güvence altına alması gerekir. Yetkinlik ” hedeflenen sonuçları elde etmek için bilgi ve becerileri uygulama kabiliyeti” olarak tanımlanabilir.
Dokümante Edilmiş Bilgi (Artık Doküman ve Kayıt ayrımı ortadan kaldırılacak. ) 
ISO 9001:2008 ‘de kullanılan ‘Doküman’ ve ‘Kayıt’ terimleri yerine, yeni gereklilikler doğrultusunda ‘Dokümante Edilmiş Bilgi’ ifadesi kullanılmaktadır.
Ürün ve Hizmetlerin Dış Kaynaktan Sağlanması (Dış Kaynaklı Prosesler artık risk temelli bir yaklaşımla kontrol altına alınacak. ) 
Bir kuruluş her türlü dış tedarikçiye ve dış kaynaktan sağlanan her türlü ürün ve hizmetlere uygulanacak kontrollerin türünü ve derecesini belirlemek için risk temelli bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır. (ürün ve hizmetler satın alma yoluyla bir tedarikçiden temin edilmesi veya proseslerin ve fonksiyonların taşere edilmesi yoluyla elde edilmesi durumlarında geçerlidir).
Hariç Bırakmalar 
Artık, bir kuruluşun yaptığı işin doğası nedeniyle uygulanamayan Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin tanımlanmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. iş (ISO 9001:2008 madde 1.2). Bu durum ISO 9001 standardının yeni versiyonunun farklı yaklaşımından kaynaklanmaktadır ve bu yüzden artık gelecek standardın tüm gerekliliklerini karşılamak için bir kuruluşun Kalite Yönetim Sisteminin bütün gerekliliklerini karşılama durumu bulunmamaktadır.
Mallar & Hizmetler
‘Ürün’ (ISO 9001:2008 belirtildiği üzere) terimi şeklinde yapılan atıflar ‘mallar ve hizmetler’ (goods and services) ifadesi ile değiştirilmektedir.
Gelişme
‘Sürekli gelişme’ terimi sadece ‘gelişme’ olarak değiştirilmiş olacaktır.
İlgili Taraf
Kalite Yönetim Sistemini uygulamak isteyen bir kuruluş kendi sistemiyle bağlantılı olan ‘ilgili Taraflar’ın kimler olduğunu tanımlaması gerekecektir.
İlgili taraf; (aynı zamanda bir ‘paydaş’ olarak tanımlanır) etkileyen, etkilenen veya kendilerini kuruluşun Kalite Yönetim Sistemini uygulaması neticesinde almış olduğu bir karar veya faaliyetten etkilenmiş olarak algılayan herhangi bir kişi veya kuruluş olarak tanımlanabilir.
Önleyici Faaliyet (Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının kendisi önleyici bir yaklaşım olduğu için Önleyici faaliyet ile ilgili ekstra bir gereklilik olamayacak ) 
Artık ‘Önleyici Faaliyet’ icin belirli bir gereklilik olmayacaktır.Bunun ana sebebi; Kalite Yönetim Sistemi’nin ana amaçlarından birinin zaten önleyici araç olarak uygulanmasından dolayıdır.
Süreç Yaklaşımı 
Kuruluşların kendi Kalite Yönetim Sistemlerine bir süreç yaklaşımını uygulamaları için bir gereklilik mevcut  olacak; aynı zamanda böyle bir yaklaşımın temel unsurlarını tanımlayan bir gereklilikler listesi de bulunacaktır.
Riskler ve Fırsatlar (Yeni standartta kurumsal risk Yönetimi uygulamaları getirilmekte. ) 
Kuruluşlar kendi Kalite Yönetim Sistemlerinin planlamasını yaparken, amaçlanan çıktıları elde edebilecek bir kalite yönetim sisteminin oluşturulmasını güvence altına alabilmek için tarif edilmesi gereken risklerin ve fırsatların neler olduğunu belirlemeleri gerekecektir. Kuruluşların bunu yaparken, bu riskleri ve fırsatları tanımlamak, bunları Kalite Yönetim Sistemi süreçlerine uygulamak ve bu eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için aksiyonlar planlamaları gerekecektir.
ISO 9001:2015 STANDARDININ İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
 
1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 ORGANİZASYON YAPISI
4.1 Organizasyon ve yapısını anlama
4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması
4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
4.4 Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri
5 LİDERLİK
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
6 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN  PLANLAMASI
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
8 ÜRÜN VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.3 Sürekli iyileştirme
Back To Top