skip to Main Content

Belgenin askıya alınması,iptali veya kapsamının daraltılması
TQA, aşağıdaki durumlarda belgeyi askıya alır:

 • Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin, bu sistemin etkili olmasına yönelik şartları dâhil olmak üzere, belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 • Belgelendirilmiş müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi,
 • Belgelendirilmiş müşterinin, gönüllü olarak askıya alma talebinde bulunması.

TQA, askıya alınma konusu çözülene kadar askıya alınan belgeyi tutar. Askıya alınma ile sonuçlanan konunun TQA tarafından verilen süre içerisinde çözümlenmemesi, belgenin geri çekilmesi veya belgelendirme kapsamının daraltılması ile sonuçlanır. Müşteri belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, belgelendirme kuruluşu, müşterinin belgelendirme kapsamının şartlarını karşılamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde kapsamı daraltmalıdır. Bu tip bir daraltma, belgelendirme için kullanılan standardın şartlarıyla uyumlu olmalıdır.

Belgenin geri çekilmesi
Aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde, tebligat yapılmasına gerek duyulmadan, belge geri çekilir;

 • Faaliyetlerinde belgelendirmeye etkisi açısından önem taşıyan, gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel değişikliklerin TQA’ya derhal bildirilmemesi durumunda,
 • Belge’nin / Belgelendirme Markası’nın yanlış kullanılması durumunda,
 • Gözetim tetkiklerinde, yönetim sisteminin sürekliliğinin artık sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda,
 • Belgelendirme şartlarında yapılan değişiklikler ve yeniliklere Organizasyon’un uygunluk sağlamaması veya yeni şartları yerine getirememesi,
 • Belgelendirilen müşterinin gönüllü olarak bir iptal talebinde bulunması durumunda,
 • Organizasyonun mal varlığına karşı iflas davaları açılması veya iflas dava başvurusunun malvarlığı yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumlarında,
 • Organizasyonun ilgili kapsamdaki faaliyetlerini sona erdirmesi,
 • Gözetim tetkiklerinin, Organizasyon’dan kaynaklanan nedenlerle yapılamaması durumunda,
 • Belgelendirmenin veya belgenin geçerliliğinin sürdürülmesinin, idari yasalar veya mahkeme kararı ile yasaklanmış olduğu durumlarda.
Back To Top